EURO POL TOUR - Tour Operator

Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EUROPOL.COM.PL
§ 1. DEFINICJE:
 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.europol.com.pl, prowadzony przez Organizatora,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 344),
 3. Organizator – Biuro Podroży Euro Pol Tour sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143770, NIP: 6340126832, REGON: 27119630300000, e-mail: [email protected], tel. 326053090, wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem ewidencyjnym 717 (nr wpisu do rejestru: 0717), będący organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy,
 4. Podróżny – każda osoba fizyczna, w tym w szczególności Konsument, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę lub jest uprawniona do podróżowania na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorem Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Agent – przedstawiciel Organizatora, który dokonuje rezerwacji dla Podróżnego, podpisuje z Podróżnym Umowę, działając w imieniu, na rzecz i na rachunek Organizatora,
 7. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Organizatorem Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną,
 8. Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta po dokonaniu Rezerwacji,
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Podróżnemu lub Agentowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Podróżnego, tj. informacje o złożonych Rezerwacjach, status dokonanej Rezerwacji, status płatności oraz dokumenty dotyczące zarezerwowanej Imprezy turystycznej - którego założenie wymaga wypełnienia przez Podróżnego lub Agenta Formularza Rejestracji,
 10. Formularz Rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Podróżnemu złożenie Rezerwacji,
 11. Rezerwacja – oświadczenie woli Podróżnego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Organizatorem poprzez dokonanie rezerwacji Imprezy turystycznej,
 12. Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy, tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora, zawierana pomiędzy Organizatorem, a Podróżnym za pośrednictwem Serwisu internetowego w formie dokumentowej, w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWU, innych załącznikach do Umowy oraz we właściwych przepisach prawa,
 13. Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
 14. Usługa turystyczna – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to:
  1. przewóz pasażerów,
  2. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
  3. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
  4. inne usługi świadczone na rzecz Podróżnych, które nie stanowią integralnej części Usług turystycznych wskazanych w lit. a-c powyżej,
 15. OWU – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora,
 16. Dowód fiskalny – Organizator wystawia fakturę VAT marża na życzenie Podróżnego, po dokonaniu 100% wpłaty za Imprezę.
 17. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Imprezy turystyczne, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Podróżnego w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,
 18. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Podróżnego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Podróżnego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 19. Materiały - zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Organizatora lub użyte przez Organizatora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 20. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 21. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 548, ze zm.), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.),
 22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Podróżnemu przez Organizatora:
  1. wyszukanie Imprezy turystycznej według ustalonych przez Podróżnego kryteriów, za pomocą wyszukiwarki udostępnionej w Serwisie internetowym,
  2. dokonywanie Rezerwacji,
  3. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. zakładania i posiadania Konta w Serwisie internetowym,
  5. nawiązania kontaktu w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Organizatora usługach,
  6. otrzymywania Newslettera,
  7. korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Imprezach turystycznych podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator prowadzi w ramach Serwisu internetowego sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Rezerwacji.
 6. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Organizatora.
 7. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 8. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak, aby można było się z nim w dowolnym momencie zapoznać.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Podróżnego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Jeżeli Organizator za pośrednictwem Serwisu internetowego zawiera z Podróżnym będącym Konsumentem Umowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 287), wówczas - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy - przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do Umowy, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym Podróżnemu będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 11. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Podróżnego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.
 1. Podróżny zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Podróżny nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego.
 4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Rezerwacji, Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, OWU, innych załączników do Umowy i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Podróżny jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 7. Zarówno Podróżny, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Organizatora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 9. Podróżny ponosi wobec Organizatora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Podróżnego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 10. Odpowiedzialność Podróżnego, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Organizatora i osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
§ 4. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI REZERWACJI.
 1. Podróżny może złożyć Rezerwację:
  1. poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Podróżny powinien wybrać interesującą go ofertę, zapoznać się z warunkami przedstawionymi w ofercie (oraz załącznikami), a następnie wypełnić Formularz Rezerwacji oraz potwierdzić Rezerwację dedykowanym przyciskiem "wyślij rezerwację do Euro Pol Tour". Przed dokonaniem Rezerwacji, Podróżny zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin, a także udostępnione przez Organizatora: opis oferty, warunki uczestnictwa oraz standardowy formularz informacyjny, a także Politykę prywatności. Wysłanie Rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi dokumentami i ich akceptacją,
  2. poprzez wysłanie maila na adres e-mail Organizatora, tj. [email protected] w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Podróżny powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Rezerwacji wskazać, która Impreza turystyczna ma być objęta Rezerwacją, termin wyjazdu oraz ile Podróżnych miałoby zostać objętych Umową. W Rezerwacji Podróżny wskazuje swoje dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) do Umowy oraz dane Podróżnych na rzecz których będzie zawierał Umowę (imię, nazwisko, data urodzenia),
  3. telefonicznie w godzinach pracy Organizatora, kontaktując się na numery telefonów podane na stronie Organizatora podając: Imprezę turystyczną, która ma być objęta Rezerwacją, termin wyjazdu, ilość Podróżnych, która miałaby zostać objęta Umową, swoje dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) do Umowy oraz dane Podróżnych na rzecz, których będzie zawierał Umowę (imię, nazwisko, data urodzenia). Organizator przesyła potwierdzenie rezerwacji oraz Umowę na wskazany przez Podróżnego adres e-mail. Rezerwację uważa się za ważną po dokonaniu przez Podróżnego wpłaty wymaganej zaliczki w uzgodnionym terminie.
 2. Jeśli Podróżny dokonujący Rezerwacji jest Przedsiębiorcą, powinien wskazać w Formularzu Rezerwacji (w polu „uwagi”) dane firmy w imieniu której występuje i na której rzecz działa oraz na którą ma zostać wystawiony Dowód fiskalny. Dokonując Rezerwacji przez e-mail, Podróżny zobowiązany jest wskazać dane o których mowa w zdaniu poprzednim w treści e-maila.
 3. Organizator w ciągu 24 godzin potwierdza Rezerwacje, które zostały dokonane w dniu roboczym. Rezerwacje złożone w weekend potwierdzane są następnego dnia roboczego. Potwierdzając rezerwację Organizator przesyła na adres e-mail Podróżnego dokonującego Rezerwacji: Umowę oraz załączniki do Umowy. Podróżny po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami powinien dokonać płatności, zgodnie z warunkami Umowy.
 4. Umowę uważa się za zawartą po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora i dokonaniu przez Podróżnego płatności w uzgodnionej wysokości i terminie.
 5. Dokumenty przysługujące Podróżnemu po zawarciu Umowy, tj. vouchery, karty boardingowe oraz inne niezbędne do zakwaterowania oraz przejazdu, znajdują się w indywidualnym Koncie Podróżnego, o którym mowa w § 5. O ich wystawieniu Podróżny zostanie powiadomiony na podany w Umowie adres e-mail. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Agenta, dokumenty są udostępniane Agentowi. Dokumenty są udostępniane na min. 10 dni przed wyjazdem pod warunkiem opłacenia Rezerwacji w całości.
 6. Na realizację Umowy wpływ może mieć siła wyższa (tj. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności), przez którą należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania, zgodnie z treścią art. 4 pkt 15 Ustawy. W razie wystąpienia siły wyższej, o której mowa w niniejszym punkcie, ewentualną odpowiedzialność lub wyłączenie odpowiedzialności Organizatora określają przepisy Ustawy (w przypadku Imprez turystycznych), jak i również przepisy Kodeksu Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 357 [1] Kodeksu Cywilnego.
§ 5. KONTO PODRÓŻNEGO
 1. Dostęp do Konta może uzyskać jedynie Podróżny, który dokonał Rezerwacji.
 2. Uzyskanie dostępu do Konta wymaga uprzedniego dokonania Rezerwacji, wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Podróżny otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona. Link aktywacyjny jest ważny przez 48 godzin.
 3. Podróżny ustala swoje indywidualne hasło podczas wypełniania Formularza Rejestracji.
 4. Po założeniu Konta w sposób, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Podróżny niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i samo jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Podróżnego względem Organizatora.
 5. W razie problemów z uzyskaniem dostępu do Konta, Podróżny powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: [email protected].
 6. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Podróżnego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Organizatora: [email protected]
§ 6. PŁATNOŚCI.
 1. W związku z realizacją Umów, Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie według cen wskazanych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Rezerwacji.
 2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych lub w euro, są cenami brutto i zawierają wszystkie wymagane prawem składniki.
 3. O całkowitej cenie za Imprezę turystyczną objętej Rezerwacją, Podróżny informowany jest przed złożeniem Rezerwacji. Przed zawarciem Umowy Organizator informuje Podróżnego w opisie oferty (w części "opłaty obowiązkowe") oraz w Umowie (w rozdziale "uwagi") o wszelkich dodatkowych płatnościach, które nie są objęte Umową.
 4. Podróżny może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówioną Imprezę turystyczną:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie – płatność uważa się za zrealizowaną w momencie zaksięgowania raty lub pełnej kwoty za Rezerwację (zależnie od postanowień zawartej Umowy) na rachunku bankowym Organizatora,
  2. płatność za pośrednictwem platform internetowych PayU- płatność uważa się za zrealizowaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji raty lub pełnej kwoty za Rezerwację (zależnie od postanowień zawartej Umowy).
 5. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, jeżeli Podróżny nie dokona płatności w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia Rezerwacji (chyba, że inny termin wskazano w Umowie), Organizator może wezwać Podróżnego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 2 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Organizator może anulować Rezerwację, informując o tym Podróżnego drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Organizator oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT w trybie VAT marża i wystawia na życzenie Podróżnego faktury VAT marża.
 7. W razie opóźnienia w płatności przez Podróżnego będącego Przedsiębiorcą, Organizatorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 935, ze zm.).
 8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
  1. PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNFpod numerem: IP1/2012,
 9. Szczegóły dotyczące płatności za Imprezę turystyczną zawarte są w Umowie oraz w OWU stanowiącym załącznik do Umowy, z którym Podróżny powinien zapoznać się przed dokonaniem Rezerwacji.
§ 7. REKLAMACJE.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Organizatora: ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice,
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Organizatora: [email protected].
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy będą składane i rozpatrywane na zasadach wskazanych w OWU stanowiących załącznik do Umowy.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Podróżnych.
 2. Organizator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Podróżny może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Podróżnego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Podróżnych jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Podróżny, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Organizatorem a Podróżnym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Podróżny będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator,
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora, a w przypadku Podróżnego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.

Witaj na stronie EPT!