EURO POL TOUR - Tour Operator

Polityka prywatności

1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży EURO POL TOUR z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 37, zwany w skrócie EPT.
2/ Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem  e-mail rodo@europol.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Podróży EURO POL TOUR
ul. Kościuszki 37
40-049 Katowice
3/ Państwa dane osobowe pozyskane w związku z  przygotowaniem do zawarcia umowy
lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach sprzedaży usług turystycznych/imprezy turystycznej i realizacji umowy, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
4/ Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.
5/ Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
- dane teleadresowe
- preferencje
- w przypadku zawarcie umowy dodatkowo: imiona, nazwiska i daty urodzenia osób wyjeżdżających, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu.
6/ Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- kontrahentom i partnerom Touroperatora biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym hotelom, przewoźnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,
- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7/ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim.
Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią. 
8/ Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, od przepisów prawa, które obligują EPT do przetwarzania danych przez określony czas.
- W przypadku podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej lub dokonania jakiejkolwiek płatności jest to 5 lat od końca okresu podatkowego.
- W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub w zależności od okresu na jaki została udzielona.
9/ Mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przeniesienia Państwa danych osobowych,
- tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
   przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera
   istotny wpływ.
10/ Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
11/ W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych
osobowych przez EPT, maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12/ Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
13/ Profilowanie danych osobowych przez EPT polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie wykonywane może być w oparciu o posiadane dane oraz informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
14/ Niniejsza Polityka Prywatności EPT wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług lub zmian regulacyjnych, EPT zastrzega sobie możliwość jej zmiany. Nowa wersja Polityki Prywatności EPT będzie publikowana na stronie internetowej. Dodatkowo będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

Witaj na stronie EPT!